MBARCH - LÍNIA Restauració i Rehabilitació Arquitectònica

Our Service

CONCEPTE

D’acord amb la demanda creixent d’intervencions sobre els edificis existents i l’augment de la sensibilització social cap a la preservació dels valors associats als centres històrics i edificis i conjunts patrimonials, sembla aconsellable proposar un marc específic d’aprofundiment que es fonamenti sobre els aspectes que recull la formació de grau per tal de potenciar un desenvolupament més rigorós, analític i proactiu de les tasques de rehabilitació i restauració arquitectònica.

Així doncs, les matèries d’aquesta línia d’especialitat s’aproximen des de diferents perspectives a aquelles qüestions vinculades a la construcció històrica, els procediments per a la diagnosi i anàlisi de l’edificació existent, les tècniques d’intervenció per a millorar les condicions de seguretat i habitabilitat del parc edificat, o bé l’aplicació pràctica d’aquestes tècniques en propostes d’intervenció – sempre tenint en compte les circumstàncies particulars que condicionen la intervenció sobre edificis patrimonials.

Así mismo, las materias de esta línea de especialidad se aproximan des de distintas perspectivas a aquellas cuestiones vinculadas a la construcción histórica, los procedimientos para la diagnosis y análisis de la edificación existente, las técnicas de intervención para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del parque edificado, o bien la aplicación práctica de estas técnicas en propuestas de intervención – siempre teniendo en cuenta las circunstancias particulares que condicionan la intervención sobre edificios patrimoniales.

Així mateix, el programa proposat vol aportar als estudiants el coneixement necessari per tal de poder afrontar el repte contemporani d’adaptar els edificis existents a les exigències actuals de confort, eficiència energètica, accessibilitat i habitabilitat. Així com comprendre la casuística específica que suposen els canvis d’ús, una demanda també creixent en edificis de diferent naturalesa situats en entorns urbans consolidats, industrials o àrees rurals.

Aquest programa dóna continuïtat a una línia de llarga experiència docent desenvolupada en assignatures de primer cicle (de grau) i en programes de postgrau en l’àmbit de la rehabilitació i restauració d’edificis, especialment a l’ETSAB, amb la participació de professors consolidats com a docents i investigadors, així com autors d’obres arquitectòniques de rellevància, projectes d’investigació i publicacions.

Our Service

ASSIGNATURES

TREBALLS DE FI DE MÀSTER