Valoració urbana i immobiliària

L’objectiu de l’assignatura és formar en el camp de la teoria econòmica de la valoració urbana i immobiliària. Més enllà de l’aprenentatge pràctic, l’assignatura s’orienta també a reflexionar sobre els elements bàsics de la teoria de la valoració, per tal d’obrir escenaris d’investigació i desenvolupament ulterior en els projectes de tesi.

En aquest context es pretén desenvolupar els principals mètodes de valoració, així com els instruments bàsics per a desenvolupar el procés d’avaluació. A l’assignatura es desenvolupen les metodologies de valoració del sòl i dels immobles: mètode additiu (o analític) i mètode sintètic (o conjunt), així com les principals tècniques d’avaluació: mètodes de mercat, de cost de reposició i de capitalització de rendes futures esperades.

S’estudien també tots aquells factors que incideixen en la valoració immobiliària, reflexionant molt especialment en els conceptes teòrics complexos, com la naturalesa inductiva del mètode de comparació, la subjectivitat inherent al procés de selecció i homogeneïtzació de comparables, el significat teòric de la depreciació i amortització dels immobles, o l’abast de les nocions de capitalització, actualització i tipus d’interès.

S’analitza la significació teòrica del valor del sòl, així com les característiques del mercat d’aquest producte, per incidir en els diferents mètodes de valoració, amb especial incidència en els conceptes de valor unitari i valor de repercussió, així com en els mètodes de valoració residual estàtica i dinàmica.

S’introdueix, igualment, l’anàlisi de viabilitat dels projectes urbans i immobiliaris (a diferents escales), desenvolupant les tècniques necessàries per a la seva concreció. També s’inclou un taller central, com a eina d’avaluació, en el qual es desenvolupen de forma integrada i eminentment pràctica el conjunt de coneixements adquirits al llarg de l’assignatura.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA