Sostenibilitat urbana i mètodes d’avaluació ambiental

Els seus objectius són:

  • Aprofundir en les teories eco-sistèmiques per interpretar sistemes urbans i territorials, en el marc de l’ecologia urbana: fluxos de matèria, energia i informació.
  • Desenvolupar el concepte de sostenibilitat aplicat al conjunt ciutat-territori.
  • Aportar coneixements i proporcionar un marc conceptual per a la configuració de models territorials i urbans sostenibles, amb vista a la planificació i gestió ambiental i urbanística.
  • Estudiar els instruments i tècniques d’anàlisi i avaluació ambiental de l’arquitectura, la ciutat i el territori, així com les seves aplicacions en planificació i gestió, en el context d’estratègies per a la sostenibilitat.
  • Iniciar a l’estudiant en la valoració economicosocial de béns ambientals urbans de naturalesa pública i lliurar eines per a la valoració ambiental de la ciutat i del territori.

Per aconseguir aquests s’estudia:

  • Principis i bases de l’ecologia urbana aplicats a l’anàlisi de la sostenibilitat territorial i urbana: ciutat com a ecosistema. balanç de matèria, energètic i informatiu de sistemes urbans-territorials.
  • Principals indicadors de sostenibilitat territorial i urbana: conservació de la matriu ecològica del territori, consum de sòl i estalvi de recursos naturals, eficiència energètica, conservació i ús de la biodiversitat, permeabilitat ecològica, cicle de l’aigua, qualitat del paisatge, etc., en relació amb els models de ciutat i d’ús del territori.
  • Principals àmbits, instruments i tècniques d’anàlisi, avaluació, planificació i gestió d’aplicació arquitectònica, territorial i urbana, amb especial èmfasi en estratègies cap a la sostenibilitat i plans d’acció que es deriven, d’acord amb l’estructuració següent: valoració de béns sense mercat (ambiental) de caràcter arquitectònic, urbà i territorial, instruments d’anàlisi, planificació i gestió ambiental del territori; sistemes d’informació ambiental, diagnòstic i auditories ambientals, instruments de participació ciutadana, instruments de planificació estratègica per a la sostenibilitat: agendes 21 locals i plans d’acció local, planificació ambiental, xarxes d’espais naturals protegits, control de la contaminació atmosfèrica, planificació de la mobilitat, avaluació ambiental de plans, programes i projectes, seguiment de la sostenibilitat: indicadors, petjada ecològica, etc.
  • COMPARTIR:

C. Acosta || L. espindola || O. Vizoso

C. Acosta || L. espindola || O. Vizoso

Totes les assignatures Línia GVUA