Seminari de recerca de gestió i valoració urbana i arquitectònica

El seu principal objectiu és iniciar l’alumnat en les àrees de recerca en els diversos camps temàtics de la línia, subministrant les eines teòriques i pràctiques, alhora que les tècniques necessàries per afrontar un projecte de recerca, així com també desenvolupar un cas d’estudi , mitjançant la incorporació de la persona a algun dels projectes, en curs, desenvolupats pel grup de recerca responsable de la línia.

Per aconseguir això anterior l’assignatura pivota al voltant d’un Projecte de recerca concret, adreçat a formar a l’alumnat en una experiència real d’investigació. Es presenten els diferents projectes en curs realitzats pel grup de recerca (com per exemple, l’anàlisi de l’Urban Sprawl, l’estudi del policentrisme i els subcentres, la ciutat com a àmbit per a la convivència, el desenvolupament de noves metodologies per a l’avaluació de la ciutat, els problemes residencials i socials de l’hàbitat urbà, el canvi climàtic i la introducció de mesures per a la seva prevenció en la planificació territorial i urbana, l’eficiència energètica de les edificacions i la seva relació amb els valors immobiliaris, etc.), havent l’alumne d’incorporar-se en un d’ells de manera tutoritzada.

S’experimenta, d’aquesta manera, el treball en el si d’un equip de recerca i treball conjunt, fomentant la participació col·lectiva i aprofundint en l’aprenentatge pràctic i concret de les metodologies d’investigació. Finalment s’ha de lliurar un treball (supervisat pel professor responsable en cada cas), amb una estructura que respongui a les lògiques d’un treball de recerca estructurat i amb resultats verificables i, si és possible, amb qualitat per ser publicat.

  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA