Polítiques Urbanes i Gestió de la Ciutat

Es desenvolupen els següents temes:

 • Concepte de gestió urbanística, en relació al planejament urbà i a l’estructura jurídica de l’urbanisme. Evolució històrica de models de gestió urbanística.
 • Dret de propietat privada i règims urbanístics de la propietat del sòl: drets i deures urbanístics.
 • Tècniques d’ordenació urbana: classificació de sòl i qualificació urbanística.
 • Integració de factors ambientals en el planejament i el desenvolupament urbanístic.
 • Aprofitament urbanístic del sòl: repartició equitativa de beneficis i càrregues de l’actuació urbana i participació de la col·lectivitat en les plusvàlues de sòl.
 • Execució del planejament urbà. Àmbits territorials i sistemes d’actuació urbanística. Actuacions a-sistèmiques i gestió de la ciutat. Formes organitzatives de l’Administració pública per a l’execució de l’urbanisme.
 • Valoració econòmica del sòl en els procediments de gestió urbanística.
 • Integració de mecanismes de protecció de la legalitat en la gestió urbanística.
 • Models de política de sòl i habitatge; la seva aparició històrica i els seus objectius. Relacions entre política de sòl i mercat immobiliari; factors que des del planejament urbanístic poden influir en la normalització del mercat de sòl.
 • Estudi de polítiques de sòl i habitatge; anàlisi crítica de les predominants: liberalització del mercat de sòl, intervencionisme, etc.
 • Desenvolupament dels principals elements de política urbana (anàlisi d’oferta i demanda de sòl i habitatge, accessibilitat al mercat, finançament, fiscalitat …) i anàlisi dels instruments bàsics de gestió; expropiació, obtenció gratuïta de sòl resultant dels processos de gestió privada, reserves de sòl per a habitatge social, patrimoni públic de sòl, intervenció en el mercat, política de lloguer, etc.
 • Problemàtiques sectorials del mercat residencial i accessibilitat a l’habitatge; joventut, gent gran i immigrants, massificació, “gated communities” i polarització social de l’espai urbà.
 • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA