Evolució dels Materials i Productes per Construir

L’assignatura combina classes teòriques amb un exercici pràctic a desenvolupar pels alumnes. L’objectiu és analitzar els vectors que potencien l’aparició dels nous materials de construcció i els sistemes constructius derivats d’ells.

Lluny d’una anàlisi clàssic dels materials només per les seves propietats fisicoquímiques, el curs proposa estudiar la possibilitat de crear un nou material constructiu o un nou ús per a materials o sistemes constructius existents. El treball pràctic consisteix a gestionar un model d’utilitat (una versió simplificada d’una patent) familiaritzant a l’alumne amb conceptes com: Innovació, Sector de la tècnica, Estat de l’art, alhora que l’alumne adquireix coneixements sobre l’anàlisi prestacional i la potencialitat dels nous materials i sistemes.

Les classes teòriques i les seves posteriors debats se centren en: Biomaterials, biomimicry, nanotecnologia, nous materials tèrmics i materials translúcids… etc. Les classes teòriques s’organitzen com breus conferències seguides d’un debat i són impartides pels responsables de l’assignatura i per convidats externs de reconegut prestigi.

  • COMPARTIR:

D. Escolano || M Barba || A. Pichardo

O.Ariza || G. Reino || C. Giler

A. Peralta || V. Gonzales || J. Melchor

Totes les assignatures ITA