Embolcalls Exteriors Integrats

L’assignatura s’organitza com a seminari. L’objectiu és fer una anàlisi de les façanes a partir de les funcions que resolguin i com la satisfacció d’aquestes funcions condiciona el disseny del sobre, tant des d’aspectes purament constructius com arquitectònics.

Els conceptes bàsics que guien el curs són:

Façana integral: Són façanes que integren diversos components per poder satisfer totes les funcions que li són requerides, principalment de condicionament de l’espai interior.

Requisits de disseny: resoldre les façanes mitjançant juxtaposició de components amb juntes reversibles seques en un element que permet diverses configuracions adequades per a diversos escenaris de confort.

Els components: es caracteritzen pel seu alt grau d’industrialització i prefabricació i recorrent a tècniques de construcció en sec que faciliten el muntatge i el desmuntatge.

La integració: el disseny de la façana integradora es pot basar en aquesta juxtaposició de diversos components, cadascun capaç de resoldre funcions específiques o començar amb el desmembrament d’aquests components i la seva reorganització en un nou component multifuncional.

Ambdues opcions tenen avantatges i desavantatges que es valoraran en el curs.

  • COMPARTIR:

D. Ugalde || S. Gonzalez || S. Dreifuss || B. Tamayo || R. Soto

J. Antinori || S. Cortés || J. Flores || S. Huang

A. Alonzo || N. Alvarado || A. Peralta

Galeria

Totes les assignatures ITA