El Territori com Arquitectura

Aquesta assignatura se centra en la investigació i el projecte dels fenòmens, processos i formes de la urbanització del territori contemporani més enllà dels límits de la ciutat compacta.

El camp, la perifèria, les vores urbanes o la infraurbanització són fenòmens i espais observats des de l’arquitectura del territori, a través d’una anàlisi interpretativa dels seus components formals.

A partir de l’enteniment de les lògiques de construcció territorial d’alguns casos d’estudi, s’obre un camp de reflexió ampli sobre la diversitat de patrons territorials i les estratègies i projectes d’intervenció sobre el territori contemporani.

El curs proposa reconèixer les formes de construcció dispersa i difusa a partir d’una lectura sintètica dels components formals del territori. Es desenvolupen conceptes i instruments d’anàlisis i projecte relacionats amb la urbanització metropolitana i rural. A partir de les lectures de diversos territoris, especialment la regió metropolitana de Barcelona com a laboratori privilegiat, s’estableixen les bases epistemològiques per a l’enteniment d’altres realitats urbà-territorials contemporànies d’escala i condició variable.

Els conceptes fonamentals es desenvolupen en sessions teòriques distribuïdes al llarg del curs. A partir dels continguts fonamentals elaborats en les primeres sessions, se suggeriran temes de treball individual per als estudiants que seran també incorporats a través de presentacions i discussions col·lectives.

  • COMPARTIR:

#

#

#

Galeria

Assignatures Urbanisme