Arquitectura, Medi Ambient i Tecnología (Contemporary Project)

La assignatura s’interessa per tots aquells processos que intervenen a l’arquitectura, entesa més enllà del projecte i d’una influència que transcendeix l’acció física sobre un escenari urbà o territorial, per incidir en qüestions socials i medi ambientals.

L’aproximació als processos arquitectònics es realitzarà al menys des de tres nivells que malgrat la seva aparent estructural lineal conviuen e interactuen. Tractarem doncs d’establir unes categories d’estudi que es plantegen deliberadament sense contorns i asistemàtiques.

La primera d’elles fa referència a la disciplina tradicional, el projecte arquitectònic. Els seus procediments d’elaboració han evolucionat notablement des del moviment modern per arribar a una fotografia contemporània que descriu un procés complex, múltiple, on participen nous ‘actants’. El paradigma de la societat capitalista del control de cost i termini es posa irremeiablement en qüestió.

Aquesta complexitat es trasllada a la materialització de l’arquitectura difuminant les línies que separen projectes i realització. L’obra, segons temps que identificarà l’assignatura, esdevé una extensió del projecte. Constatarem com des de la segona meitat del segle XX, nous factors conflueixen de manera sistemàtica a la definició de l’arquitectura.

Per últim, una mirada atenta al us real de la vida dels edificis qüestionarà la precisió d’una doble sintonia: la adequació a la realitat de les promeses disciplinar del projecte, urbanes, formals i constructives, i del us dels mateixos, obrint el camp a qüestions com la reutilització, la flexibilitat i la indiferenciació programàtica.

  • COMPARTIR:

Beaubourg

Galeria

Totes les assignatures línia CP