Arquitectura i cultura

L’assignatura posa en relació l’àmbit construït i l’experiència d’habitar amb la idea de cultura. Això vol dir recórrer la formació del sentit que en la cultura, o en les cultures, adquireix el fet d’habitar a partir de diferents formes d’interpretació, com ara les que proposen altres disciplines que es vinculen dins les ciències humanes i que tenen com a objecte d’estudi, també, l’espai construït i habitat. Així com donar relleu, i donar veu, a formes d’interpretació vinculades a la cultura espontània o, fins i tot, a les que s’estableixen en l’ordre de les manifestacions minoritàries o marginals.

L’assignatura posa en relleu, així, al costat de les fonts usuals d’estudi, la importància d’altres aproximacions a l’arquitectura, l’urbanisme i als hàbits que donen forma i sentit a aquestes pràctiques, com les que deriven del món de allò que és quotidià, dels estudis comparats entre diferents cultures, de la memòria subjectiva que deixa rastre en altres formes documentals, com la literatura, les poètiques verbals i les que estan vinculades a la imatge, en general, és a dir, també el cinema, la fotografia, o les formes de representació plàstica.

La referència a l’espai construït i habitat significa mantenir una visió més inclusiva d’aquestes pràctiques que conformen i donen sentit a l’espai, a les ciutats, als assentaments humans i les seves comunitats. Recórrer a d’altres camps d’estudi, cultures i experiències que les que usualment es fan servir per descriure ciutats, edificis i comunitats, pot obrir imatges, realitats i experiències que normalment estan marginades en els estudis convencionals tècnics, descriptius o històrics. Aquesta és la finalitat de l’assignatura: mostrar la complexa paleta de matisos que en el marc de la cultura adopta l’experiència d’habitar i el fet de construir.

  • COMPARTIR:

Marta Llorente – Col·lecció de portes i finestres com a llindars a Berlín, Fes, el Maestrazgo, Viena i Praga

Totes les assignatures Línia Teoria, Història i Cultura