Anàlisi i Planificació de la Ciutat i el Territori

Es realitza l’anàlisi dels elements fonamentals de l’estructura i dinàmica urbana i territorial, dividit en els següents mòduls:

  • Els processos urbans i la seva incidència en la planificació urbana a la ciutat, realitzant una anàlisi del creixement i desenvolupament urbà a escala mundial, des de la revolució industrial fins a l’actualitat, tenint en compte la industrialització, la metropolitanització, la suburbanització, la descentralització de l’activitat econòmica, la megalopolització, etc.
  • Nous paradigmes urbans i territorials, com ara la comprensió del fenomen urbà a l’època de l’extensió mundial de les xarxes d’urbanització, l’Urban Sprawl v/s la compacitat dels creixements urbans, la crisi i deteriorament dels centres urbans, els models de creixement monocéntrico i policèntric, l’evolució actual de la ciutat “postfordista”, l’economia i la ciutat del coneixement, la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de les estructures urbanes, la immigració i la segregació social, les gated communities, entre altres.
  • L’anàlisi de les tècniques aplicades per a la comprensió dels processos urbans, com ara els mètodes de delimitació dels sistemes urbans i territorials, l’anàlisi prospectiva (i dimensionat en conseqüència) de les necessitats poblacionals i de treball, l’estructura espacial de les ciutats i les àrees metropolitanes, …, dirigides a la planificació de l’ús del sòl així com el disseny de les polítiques urbanes.
  • L’estructura del sistema de planejament territorial i urbà, així com les seves determinacions, de cara a la gestió de l’urbanisme a diferents escales. Els diferents instruments i tècniques de planificació partint del marc europeu, revisant l’estratègia territorial europea, així com espanyol i català. Les competències i abast dels diferents tipus de planejament territorial, urbà i sectorial (mobilitat, habitatge, …), amb especial atenció a les determinacions que afecten al disseny de polítiques i condicionen la seva execució i gestió.
  • COMPARTIR:

Totes les assignatures Línia GVUA